СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ ОТ 31.12.2016 г.

На 31.12.2016 г. в сила влязоха изменения в Закона за особените залози (ЗОЗ), които доведоха до съществени промени в досегашната практика при извършването на действия по вписване и заличаване на особени залози и изпълнение върху заложеното имущество. Някои от промените са редакционни и целят по-добро конкретизиране на съответните разпоредби, други закрепват нормативно разрешения на проблемни…

20.05.2018 ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

I. ВЪВЕДЕНИЕ Поради възникналата нужда от намиране на нов подход към защитата на личните данни, от 25 Май 2018 г. влиза в сила новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни („Регламентът“), напоследък придобил повече известност като…