Адвокатско дружество “Тренчев и Костова”, създадено през 2017 г., е наследник на адвокатска кантора “Малчев, Тренчев и Партньори”, което отваря врати в края на миналият век през 1992 г. Кантората черпи опит както от дългогодишната си практика така и от най-новите изменения в нормативната база, следвайки своите принципи на отговорност, сигурност и единство. Ние предоставяме на клиентите си широк спектър от правни услуги, включващ както консултиране и съдействие при осъществяване на проекти, така и пълно правно обслужване на текущата дейност. Наред с големите корпорации и проекти, които обслужваме, ние отстояваме и защитаваме със същата грижа и професионализъм каузата на всеки клиент – физическо лице, потърсил нашия професионален съвет. Лоялността, почтеността и високия професионализъм са отличителните знаци на нашата кантора.

Водещи партньори в кантората са адв. Лорета Костова и адв. Георги Тренчев. Кантората има изградена система за ползване на услугите на външни експерти и консултанти в различни региони на страната и в чужбина, което ни позволява да отговорим бързо на изискванията на нашите клиенти и да предоставим услуги, съобразени със спецификата на правораздавателната система по места.
Кантората специализира дейността си основно в областта на търговско и корпоративно право, облигационно и вещно право, данъчно и административно право, трудово право, право на Европейския съюз и процесуално представителство.

Адвокатско дружество “Тренчев и Костова” обслужва както български, така и чуждестранни физически и юридически лица, съобразно възникналите пред тях юридически проблеми и предлага пълен мониторинг върху дейността на клиента.

Адвокатите от кантората притежават пълни права за процесуално представителство, което гарантира успешно защитаване на интересите на клиентите ни пред съдебните и арбитражни институции по различни видове търговски, граждански, трудови и административни дела.

Кантората притежава значителен опит в консултирането по въпроси, свързани с прилагането на правото на Европейския съюз и изготвянето на проекти по Структурните фондове на ЕС и други европейски програми. Кантората подготвя и участва активно в процедури, свързани с обществени поръчки и концесии.

Наша отличителна черта е коректност, бързина и задълбочена работа с клиентите.